E-commerce Schedpol

UMOWA LICENCYJNA

na korzystanie ze znaku towarowego

          SCHEDPOL STEFAN SCHAEDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2, 64-400 Międzychód-Bielsko, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0001045089, numer NIP 5950000951, reprezentowaną przez Stefana Schaedler – prezesa zarządu, zwaną dalej Licencjodawcą, a Licencjobiorcą.

 1. Licencjodawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji m.in. brodzików prysznicowych i wanien łazienkowych. Przez ten czas zdobył ugruntowaną pozycję rynkową, kojarząc się swoim klientom z produktami najwyższej jakości. Dla oznaczania swoich wyrobów i usług Licencjodawca posługuje się w sposób ciągły słowno-graficznym znakiem towarowym określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej: Znak towarowy).
 2. Licencjodawca dysponuje materiałami reklamowymi w postaci grafik i zdjęć, przedstawiających produkty produkowane przez Licencjodawcę (dalej: Materiały reklamowe).
 3. Grafika przedstawiająca Znak towarowy oraz Materiały reklamowe są dostępne do pobrania w formie elektronicznej i na bieżąco uaktualniane na stronie internetowej Licencjodawcy.
 4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnie licencji niewyłącznej na korzystanie z Materiałów reklamowych oraz Znaku towarowego, wyłącznie w celu promocji produktów marki Schedpol oraz w celach sprzedażowych produktów z marki Schedpol na następujących polach eksploatacji:
  1. drukowane materiały promocyjne, w szczególności bannery, reklamy i ulotki z wykorzystaniem Znaku towarowego oraz Materiałów reklamowych;
  2. zamieszczanie Znaku towarowego oraz Materiałów reklamowych na stronach internetowych Zleceniobiorcy;
  3. zamieszczanie Znaku towarowego oraz Materiałów reklamowych aukcjach internetowych, w których udział bierze Zleceniobiorca.
 5. Korzystanie z Materiałów reklamowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku oznaczenia ich w sposób widoczny Znakiem towarowym Licencjodawcy. Oznaczenie Znakiem towarowym może polegać w przypadku drukowanych materiałów promocyjnych na umieszczenia Znaku towarowego na zdjęciu lub grafice. W przypadku stron internetowych lub aukcji internetowych Znak towarowy może zostać umieszczony w widocznym miejscu w sąsiedztwie zdjęcia lub grafiki.
 6. Licencja udzielania pod warunkiem przesłania projektu wykorzystania Znaku towarowego lub Materiałów reklamowych na adres poczty elektronicznej Licencjodawcy marketing@schedpol.pl oraz do uzyskania akceptacji Licencjodawcy.
 7. W przypadku braku akceptacji projektu przez Licencjodawcę Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania ze Znaku towarowego i Materiałów reklamowych i jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia Znaku towarowego i Materiałów reklamowych ze strony internetowej i portalu aukcji internetowych oraz do zniszczenia drukowanych materiałów promocyjnych.
 8. Obowiązki wskazane w punktach 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio do zamieszczania Znaku towarowego na grafikach i zdjęciach Licencjobiorcy.
 9. Niniejsza umowa licencyjna zawarta zostaje na czas nieoznaczony, z możliwością jej rozwiązania za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Licencjodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy.
 10. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wskazanych w niniejszej umowie będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 11. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 12. Zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

Wszystkie plikiKlikając w ten link wyrażam zgodę oraz pobieram materiały (780MB)

Nowości 2024Klikając w ten link wyrażam zgodę oraz pobieram materiały (210MB)